Leave a comment

Όροι Διαγωνισμού Instagram (12-23/9/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «First Help Training & Surviving» (με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Χρυσολωρά, αριθ. 12) η οποία θα καλείται στο εξής «η Διοργανώτρια», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον παρόντα  διαγωνισμό, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας εταιρείας», οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού.
 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12-09-2022 έως και 23-09-2022. Ο διαγωνισμός λήγει την 23η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00:00.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προγράμματος!
 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει ακολουθήσει απόλυτα τα κατωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα βήματα στο Instagram :
 1. Like this post
 2.  Follow @firsthelptraining
 3.  Mention 2 friends.

* Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις αρκεί να είναι με διαφορετικά mention.

** Extra bonus κάντε story ή και repost την φωτογραφία του διαγωνισμού με tag @firsthelptraining

*** Θα κληρωθούν 2 νικητές,  άνω των 18 ετών!

 • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα συλλεχθούν τα ονόματα όλων των έγκυρων συμμετοχών και οι νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 26-09-2022 στην έδρα της εταιρείας «First Help Training & Surviving» και δη στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά, αριθμ. 12. Τα αποτελέσματα αυτής της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
 • Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους αυτού. Κάθε προφίλ, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία και μόνο συμμετοχή.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την ημερομηνία με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.
 • Αφού διεξαχθεί η κλήρωση, τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram ή Facebook («First Help Training & Surviving»), την 26-09-2022 και οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια εταιρεία για περαιτέρω πληροφορίες παραλαβής του δώρου τους.
 • Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και οι επιλαχόντες τους. Ο κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο, μία (1) συμμετοχή έκαστος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα΄΄Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών΄΄ που θα πραγματοποιηθεί την 01 & 02-10-2022 στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά 12.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ή να ανακαλέσει τους παρόντες όρους καθώς επίσης να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει την ημερομηνία της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό στη σελίδα «First Help Training & Surviving» στο Instagram ή Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης στο Instagram. Οι διαχειριστές της σελίδας «First Help Training & Surviving» θα αναρτήσουν δημόσια ανακοίνωση στην ως άνω σελίδα με τα ονόματα των νικητών, οι οποίοι θα κληθούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης. Αν δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και ούτω κάθε εξής. Οι συμμετέχοντες-νικητές θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίησή τους. Σε περίπτωση άρνησης τους να παράσχουν τις παραπάνω πληροφορίες, θα χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα δικαιούται να διαθέσει το δώρο στον επόμενο επιλαχόντα ή/και να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της. Η Διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με τους νικητές, μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Διευκρινίζει δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο Instagram ή Facebook (ίδιο username και password) επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με την Διοργανώτρια και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή, ενώ εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να απονείμει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων.
 • Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τις ενδείξεις, εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της «First Help Training & Surviving» (https://www.facebook.com./fisthelp.gr).
 • H συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία «First Help Training & Surviving» δεν ευθύνεται και ούτε και αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/υποψήφιο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών ή εξ αφορμής αυτών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους εγγραφής στο Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκύψει στο Facebook ή Instagram και τη σελίδα «First Help Training & Surviving» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή την μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης σχολίων στην ανάρτηση.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από την Διοργανώτρια, για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και για άλλες προωθητικές ενέργειες. Διευκρινίζεται ρητά ότι με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία «First Help Training & Surviving» χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων για αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 • Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό, ταυτόχρονα με την συμμετοχής τους σε αυτόν, παρέχουν την συγκατάθεσή και την εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του εντύπου και του ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 • Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ ή/και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους συμμετοχής και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.
 • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, ή τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εγγεγραμμένος συμμετέχων επιθυμεί την ακύρωση της συμμετοχής του στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της περιόδου διεξαγωγής αυτού, δύναται να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία και συγκεκριμένα στο με αριθμό 210- 5756800 τηλέφωνο, ώστε να δηλώσει την επιθυμία του αυτή και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συμμετοχής του αυτής, πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
 • Το κάθε δώρο είναι προσωποπαγές, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα του νικητή και δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενο δώρο με άλλης φύσεως δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρω βία (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά : λόγω απεργιών, κοινωνικών διαταραχών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, ασθένεια του εκπαιδευτή κλπ), δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τις ληφθείσες υποχρεώσεις της. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων στους νικητές κατά τα ως άνω, η Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, αιτία και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία (μη φέρουσας αυτής το βάρος αποδείξεως) κακόπιστη, παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει εντελώς από τον διαγωνισμό.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των αναλυτικών όρων του Διαγωνισμού και τυχόν τροποποιήσεων, τους οποίους (όρους) και αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 • Ο συμμετέχων δηλώνει επίσης ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας με την επωνυμία «First Help Training & Surviving», των στελεχών, υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεως, καθώς και κατά οποιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από την ως άνω εταιρεία, αναφορικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό.
 • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com./firsthelp.gr.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το διαγωνισμό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *